စက္ဘီးစက္ျဖင့္ စက္ဘီးစီးေလ့က်င့္ျခင္းက ပါကင္ဆန္ေရာဂါကို သက္သာေစ

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ Radboud တကၠသိုလ္ေဆး႐ုံရဲ႕ေလ့လာမႈအရ စက္ ဘီးစီးစက္နဲ႔ စက္ဘီးစီးေလ့က်င့္ေပးတာ က ပါကင္ဆန္ေရာဂါကို သက္သာေစ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပါကင္ဆန္ေရာဂါခံ စားေနရသူေတြကို အုပ္စုႏွစ္စုခြဲၿပီး တစ္ စုကို စက္ဘီးစက္ေတြနဲ႔ စက္ဘီးစီးေလ့ က်င့္ေစကာ က်န္တစ္စုကို အေၾကာ ေလၽွာ႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြျပဳလုပ္ေစကာ ေျခာက္လၾကာစစ္ေဆးေလ့လာမႈျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကတာပါ။ ေလ့လာမႈအခ်ိန္ကာလၿပီး ဆုံးခ်ိန္မွာ စက္ဘီးစက္နဲ႔ေလ့က်င့္ခဲ့သူ ေတြက အေၾကာေလၽွာ႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္သူေတြထက္ ပါကင္ဆန္ေရာဂါ လကၡဏာေတြ သိသိသာသာပိုၿပီး ေလ်ာ့ ပါးလာတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာ ပါလို႔ သုေတသနဦးေဆာင္သူဘက္စ္ဘ လိုရမ္က ဆိုပါတယ္။ ေဆးအကူအညီ လိုအပ္မႈ နည္းပါးလာႏိုင္ၿပီး ပါကင္ဆန္ ေရာဂါခံစားရသူေတြဆီမွာ အဆုတ္နဲ႔ ႏွလုံးေရာဂါေတြျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေျခကို လည္း ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ သုေတသီဘက္စ္ဘ လိုရမ္က ဆိုပါတယ္။ စက္ဘီးစက္နဲ႔ေလ့ က်င့္မႈေတြက ပါကင္ဆန္ေရာဂါခံစားရ သူေတြအတြက္ အက်ိဳးတရားေတြရွိလာ ေစတာကို သိရွိရထားၿပီးျဖစ္ကာ အ ေသးစိတ္ေလ့လာမႈေတြဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ၾကဦးမယ္လို႔ ဘလိုရမ္က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

(DN, 19.9.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal