တစ္ရက္လၽွင္ေျခလွမ္း ၄၄၀၀ ခန္႔သာ လမ္းေလၽွာက္ျခင္းက ေစာစီးစြာေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္

တစ္ရက္ကို ေျခလွမ္းေပါင္း ၄၄၀၀ လမ္းေလၽွာက္ေပး႐ုံနဲ႔ ေစာစီးစြာေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္တယ္လို႔ သုေတ သနသစ္တစ္ရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ တစ္ရက္ကို ေျခလွမ္း ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ ေလၽွာက္ေပးသင့္တယ္ဆိုတာဟာ အယူအဆသက္သက္ပဲလို႔လည္း ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအယူအဆ ေၾကာင့္ လူေတြဟာ ဒီစံခ်ိန္ကိုမျပည့္မီႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး လမ္း ေလၽွာက္ဖို႔ဝန္ေလးသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဟားဗတ္စ္တကၠ သိုလ္ရဲ႕သုေတသီအဖြဲ႕က သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအမ်ိဳးသမီး ၁၆၇၄၁ ဦးကို ေလးႏွစ္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး ေတာ့ အဲဒီအေတာအတြင္း သုေတသနမွာပါဝင္တဲ့အမ်ိဳးသမီး ၃၀၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ သုေတသနရလဒ္အရ တစ္ရက္ကို ေျခလွမ္း ၄၄၀၀ ေလၽွာက္႐ုံနဲ႔ ေစာစီးစြာေသဆုံးႏိုင္ေျခကို ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေျခလွမ္းေပါင္း ၄၄၀၀ ထက္ပိုၿပီး ၈၄၀၀ ေလၽွာက္တဲ့လူကေတာ့ ေသဆုံးႏိုင္ေျခ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုနည္းတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
(AP,30.5.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.