“အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ေစ်းကြက္အတြင္းေတြ႕ရွိရေသာ ေဆးဝါးအတုကို ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာ”

 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.