ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီသုံးခြက္ထက္ပိုေသာက္ပါက ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သည့္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ဟုဆို

American Journal of Medicine မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သု ေတသနသစ္တစ္ခုအရ ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီသုံးခြက္ထက္ ပိုေသာက္ တာက ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ လာေစႏိုင္ပါတယ္။Beth Israel Deaconess Medical Center က cardiovascular epidemiology သုေတသန အဖြဲ႕ရဲ႕သုေတသနပညာရွင္Elizabeth Mo stofsky ဦး ေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ဟာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာခံစားေနရတဲ့ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသားလူနာ ၉၈ ဦးကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေကာ္ဖီအ ေသာက္မ်ားတဲ့ေန႔မွာ ေခါင္းကိုက္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ေကာ္ဖီမေသာက္ တဲ့ေန႔မွာ ေခါင္းကိုက္တဲ့ႏႈန္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရလဒ္မွာ ေကာ္ဖီရဲ႕အက်ိဳးအာနိသင္က ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ တဲ့ေရာဂါကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရတာ ေၾကာင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေဝဒနာရွိတဲ့လူေတြကို တစ္ေန႔ ေကာ္ဖီသုံးခြက္ထက္ပိုမေသာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

(AP,15.8.19) ေအးယုႏိုင္

Post Author: Good Health Journal