မေတာ္တဆအဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ား

အဆိပ္သင့္တတ္သည့္ ပစၥည္းေတြ က အိမ္မွာရွိေနတတ္ပါသည္။ ပိုးသတ္ ေဆး၊ ေျမဩဇာ၊ ဓာတ္ဆီ၊ အိမ္သံုးေဆး ဝါးမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္၊ လက္ေဆးဆပ္ျပာ ရည္မ်ား၊ ျခင္ေဆးေခြ၊ ဒါေတြ အားလံုး ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ Read more about မေတာ္တဆအဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ား