အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား

အယူအဆ (၁) ► သင္ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္လြန္းတာေၾကာင့္ အဆုတ္ကင္ဆာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ေနာက္က်ေနပါၿပီ။
အမွန္ ► ေဆးလိပ္ျဖတ္လုိက္တာက ခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေတြ ေကာင္းမြန္ႏုိင္ၿပီး အဆုတ္က ပုိမုိအလုပ္လုပ္ႏုိင္သြားပါတယ္။ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခကလည္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီး ၁၀

ႏွစ္အၾကာမွာ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခက ထက္၀က္အထိ က်ဆင္းသြားတတ္ပါတယ္။ Read more about အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား