အတိတ္ေမ့ေရာဂါဆုိသည္မွာ

အယ္လ္ဇိုင္းမားလို႔ေခၚတဲ့ သတိေမ့ ေရာဂါဟာ စျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ နဂိုပကတိ အတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းႏိုင္ဖို႔က ခက္ခဲ သြားၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္မွာ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္ေတြ တိုးပြားျဖစ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Read more about အတိတ္ေမ့ေရာဂါဆုိသည္မွာ