ကေလးမ်ားႏွင့္တုပ္ေကြးရာသီ

တုပ္ေကြးရာသီဆိုတာ ကေလးေတြေရာ၊ လူႀကီးေတြပါ ႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြကေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့အေလ်ာက္ က်န္းမာေရး အတြက္ ဂ႐ုစိုက္ျပဳမူေနထိုင္တတ္ ၾကေပမဲ့ ဘာမွမသိနားမလည္ေသးတဲ့ ေက်ာင္းတက္စအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ Read more about ကေလးမ်ားႏွင့္တုပ္ေကြးရာသီ