ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား သိခ်င္လြန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား

ေယာက္်ားေဖာင္စီး၊ မိန္းမ မီးေနဆုိတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကားအတုိင္း အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလမွာ အသက္အႏ္ၲရာယ္ရွိႏုိင္တဲ့အတြက္ အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္ေတြကို ဂ႐ုစုိက္ရပါတယ္။ Read more about ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား သိခ်င္လြန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား