သၾကားဓာတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ သစ္သီးမ်ား

♦ သရက္သီး
တစ္လံုးမွာ သၾကား ၄၅ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ စပ်စ္သီး
တစ္ခြက္စာမွာ သၾကား ၂၃ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ ခ်ယ္ရီသီး
တစ္ခြက္စာမွာ သၾကား ၁၈ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ ပန္းသစ္ေတာ္သီး
အေနေတာ္အရြယ္အစားတစ္လံုးမွာ သၾကား ၁၇ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ ဖရဲသီး
တစ္စိတ္မွာ သၾကား ၁၇ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ ငွက္ေပ်ာသီး
တစ္လံုးမွာ သၾကား ၁၄ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။
သၾကားဓာတ္ပါ၀င္မႈနည္းေသာ သစ္သီးမ်ား

♦ စေတာ္ဘယ္ရီ
တစ္ခြက္စာမွာ သၾကား ၇ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ ေထာပတ္သီး
တစ္လံုးမွာ သၾကား ၀.၅ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ မာလကာသီး
တစ္လံုးမွာ သၾကား ၅ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ သေဘၤာသီး
တစ္ျခမ္းမွာ သၾကား ၆ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ သခြားေမႊးသီး
တစ္စိတ္မွာ သၾကား ၅ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

♦ ရပ္ရွ္ဘယ္ရီ
တစ္ခြက္စာမွာ သၾကား ၅ ဂရမ္ပါ၀င္ပါတယ္။

◘ ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *