ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး တြင္ အေရးေပၚေဆးပညာဌာနသို႔ N 95 mask မ်ား လွဴဒါန္း

 

ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းမွ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး တြင္ အေရးေပၚေဆးပညာဌာန( EM Department) , Medical Observation, Surgical Observation, Ortho / Trauma Observation , Medical Unit 1,2,3 & 4 အဏုဇီ၀ ဓါတ္ခြဲခန္း ဓါတ္မွန္ဌာန စသည့္အေရးေပၚလူနာမ်ားႏွင့္ပထမဦးဆံုးထိေတြ႕ေနသူ H1N1 positive လူနာမ်ား ကို အနီးကပ္ ကိုင္တြယ္ ကုသ ေပးေနရသူ ဆရာ၀န္ဆရာမ ေဆး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္N 95 mask (၅၀၀) ႏွင့္ instant alcohol gel ဘူူ (၅၀၀) ကို YGH တြင္သြားေရာက္လႈဒါန္းခဲ့ပါသည္။


N95 mask သည္ သာမန္လူမ်ားသြားသြားလာလာလုပ္ေနစဥ္သံုးရမည့္ အကာအကြယ္မဟုတ္ပါ လုနာမ်ားႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ကုသေပးေနသည့္ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ စံနစ္တက် တပ္ဆင္သံုး
စြဲရန္လိုပါသည္ ေရာဂါပိုး ရွိေနသူကိုၾကည့္ရႈ ျပီး ပါက စံနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရမည့္ တခါသံုးပစၥည္းျဖစ္ပါသည္ လူနာတေယာက္ကိုင္ၿပီးတိုင္း လက္ကိုေသေသခ်ာခ်ာေဆး ရန္လိုသလို ေရ မလံုေလာက္ပါက alcohol gel သံုးစြဲ
ရန္လည္းလိုပါသည္မိမိတို႔UM-1-AA.အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆးေလာက လုပ္ေဖာ္ကိုက္ဖက္မ်ားဂအတြက္ အုပ္ တခ်ပ္ သဲတပြင့္ ပါ၀င္ ခဲ့သည္ကို အသင္းသူ အသင္းသားမ်ညးအား မုဒိတာပြားႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

Source : Professor Dr.Nyunt Thein

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *