နံနက္စာေရွာင္သူမ်ား ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ေသဆုံးႏိုင္ေျခပိုမ်ား

နံနက္စာကို မစားမေသာက္ဘဲ ေရွာင္လႊဲတတ္တဲ့အက်င့္က သက္ရွည္ က်န္းမာမႈအတြက္ အဓိကဆိုးက်ိဳးျဖစ္ ေစတဲ့အေလ့အက်င့္ဆိုးျဖစ္ပါတယ္လို႔ အေမရိကန္ႏွလုံးက်န္းမာေရးစာေစာင္ မွာ ေဒါက္တာမာလာရွာပီ႐ိုက ေဖာ္ျပ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေန ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ထိ အစာစားသုံးမႈပုံစံနဲ႔ ေသဆုံးမႈအေျခအေနေတြကို ေလ့လာ ခဲ့ၾကရာမွာ နံနက္စာေရွာင္လႊဲတတ္သူ ေတြအေနနဲ႔ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ ေသဆုံးမႈႏႈန္း မ်ားေနတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ကေန ၇၅ ႏွစ္ ၾကား အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ၆၆၇၄ ဦးရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြကို ေလ့လာခဲ့ၾကရာမွာ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က နံနက္စာမစားဘဲ ေနေလ့ရွိသူေတြျဖစ္ၿပီး ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရံဖန္ရံခါမွ နံနက္စာစားသုံးၾကကာ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာ နံနက္စာေန႔စဥ္ စားသုံးတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါ တယ္။ ေလ့လာမႈကာလအတြင္းမွာ ဒီပု ဂၢိဳလ္ေတြထဲက လူ ၂၃၁၈ ဦးေသဆုံးခဲ့ ၿပီး ေသဆုံးသူေတြထဲမွာ ၆၁၉ ဦးက ႏွလုံး ေရာဂါနဲ႔ေသဆုံးၾကတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြကို ဆက္ စပ္သုံးသပ္မႈအရ နံနက္စာေရွာင္လႊဲသူ ေတြမွာ ႏွလုံးေရာဂါနဲ႔ေသဆုံးႏိုင္ေျခပို မ်ားတယ္ဆိုၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာမာလာရွာပီ႐ိုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ အစားအစာကိုပုံမွန္စားခ်ိန္အတိုင္းမစားေပး တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္တြင္းဇီ၀ျဖစ္စဥ္ေတြ လြဲမွားလာၿပီး နံနက္စာေရွာင္လႊဲသူေတြ မွာ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလာၾက တာျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဆိုပါစာေစာင္မွာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

(DM, 16.5.19) သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *