အီလက္ထရြန္နစ္စီးကရက္ (Vape) သံုးစြဲဖို႔ စဥ္းစားထားပါသလား

ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေတြထဲမွာ စီးကရက္ (Cigarettes)၊ အီလက္ထရြန္နစ္ စီးကရက္ (Elec­tronic Cigarettes)၊ Chewing Tobacco, Hookahs, Smokeless Tobacco, Cigars, Pipes, Bidis စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေဆးလိပ္န႔ဲ ေဆးရြက္ႀကီးရဲ႕ အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္္တဲ့ နီကိုတင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေသဆံုးေနပါတယ္။ Read more about အီလက္ထရြန္နစ္စီးကရက္ (Vape) သံုးစြဲဖို႔ စဥ္းစားထားပါသလား