ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘယ္ေလာက္သိပါသလဲ (၁)

ထမင္းအသက္ ခုနစ္ရက္ ေရ အသက္ တစ္မနက္ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ေရဓာတ္က ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အလြန္ ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္လိုအေျခ အေနေတြမွာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ တတ္လဲ။ ေရဓာတ္ျပည့္၀ေနေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲ စတာေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ၁။ တစ္ေန႕ကို ေရအနည္းဆံုး ၈ ခြက္ မျဖစ္မေနေသာက္သင့္တယ္။ (က) မွန္ (ခ) မွား ၂။ အစားအစာကေန ေရပမာဏဘယ္ ေလာက္ရလာတတ္သလဲ။ (က) ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (ခ) ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (ဂ) ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (ဃ) ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃။ ပူေႏြးစြတ္စိုတဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္ရင္ မိနစ္ဘယ္ေလာက္ အတြင္း ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္လာႏိုင္ပါ သလဲ။ (က) မိနစ္ ၃၀ (ခ) […]