ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္း (Impotency)

အမ်ိဳးသားတိုင္း စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္႐ြံ႕တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းေရာဂါသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးႀကီး ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လိင္စိတ္တက္ႂကြေသာေဆးမ်ားႏွင့္ အ စားအစာမ်ားကို မွီဝဲစားသုံးျခင္း၊ အေဖာ္ အခၽြတ္ဇာတ္ကားမ်ား(အျပာကား)ၾကည့္ ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာ ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ရာ တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ထူးျခားမႈမ်ားမေတြ႕ ရေပ။ ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းအေၾကာင္း ရင္းမ်ားကို သိရွိမွသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းဆိုသည္မွာ
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေနျဖင့္ လိင္ဆက္ ဆံမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ကို ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းဟုေခၚဆိုပါသည္။
ပန္းေသပန္းၫႈိးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား
ပန္းေသပန္းၫႈိးတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ လိင္ ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေသာ္ လည္း လိင္တံ (အမ်ိဳးသားအဂၤါ)ေတာင့္ တင္းမလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လိင္တံ ေတာင့္တင္းလာေသာ္လည္း လိင္ဆက္ ဆံမႈၿပီးသည္အထိ ထိန္းမထားႏိုင္ဘဲ ေခတၱခဏအတြင္း ျပန္လည္ေပ်ာ့သြားျခင္း အမ်ိဳးအစားလည္း ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မဆက္ဆံမီ သို႔မဟုတ္ မိမိေက်နပ္ သည္အထိ လိင္ဆက္ဆံမႈမၿပီးမီ သုက္ ထြက္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈၿပီးေသာ္လည္း သုက္လုံး ၀မထြက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈမရျခင္းမ်ား လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး
ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းကို ႏွစ္မ်ိဳးခြဲ ျခားထားပါသည္။ ယာယီေခတၱပန္းေသ ပန္းၫႈိးျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရပန္းေသပန္းၫႈိး ျခင္းဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယာယီေခတၱပန္း ေသပန္းၫႈိးျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ပန္း ေသျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခအေန၊ ေနရာေဒသ ႏွင့္ အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္တတ္ပါ သည္။ ထာ၀ရပန္းေသျခင္းသည္ မည္ သည့္ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအ ေန၊ မည္သူႏွင့္မဆို လုံး၀လိင္မဆက္ဆံ ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာေရာဂါမ်ား
ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းသည္ စိတ္ ေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ လြန္ စြာအိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ေနျခင္း၊ အလြန္အမင္း အလုပ္ပင္ပန္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အားနည္း လြန္းျခင္း၊ ေမြးကတည္းက လိင္အဂၤါမ်ား ခ်ိဳ႕
ယြင္းေနျခင္း၊ လိင္အဂၤါတြင္ အနာ ေပါက္ျခင္း၊ လိင္တံကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ ဆီး ခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ ကာလသားေရာဂါ (ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ)မ်ားေၾကာင့္ အာ႐ုံေၾကာ မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါကဲ့သို႔ နာ တာရွည္ေရာဂါတစ္ခုခုရွိျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ရွိ ဟိုက္ပိုသဲလမတ္၌ ေရာဂါရျခင္း၊ ဆင္ေျခ ေထာက္ေရာဂါရွိျခင္း၊ ကပ္ပယ္အိတ္ႀကီးျခင္း ႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလုံး အေၾကာေသေန ျခင္း စသည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပန္းေသပန္းၫႈိးေရာဂါ
ပန္းေသပန္းၫႈိးျဖစ္ျခင္း ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသည္ လြဲမွားေသာအယူအဆမ်ား ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လိင္ကိစၥ၌ စိုး႐ြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မိမိ ၏ လိင္အဂၤါသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အ႐ြယ္ေသးငယ္ေနသူဟု ယူဆ၍ လိင္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္မည္ ကိုေတြး၍ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနျခင္းႏွင့္ လူစဥ္ မမီျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ ပါက ပဋိသေႏၶတည္မည္ သို႔မဟုတ္ လူမိ မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနျခင္းေၾကာင့္ လည္း ပန္းေသပန္းၫႈိးျဖစ္တတ္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားျဖစ္ပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ယုယမႈမရွိျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ မျပဳလုပ္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်လၽွင္ မလုပ္ မေနရ လုပ္ရသည့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ရပ္ ဟု ယူဆၿပီး စိတ္မပါေသာေၾကာင့္လည္း ပန္းေသပန္းၫႈိးျဖစ္တတ္ပါသည္။

အိမ္ ေထာင္က်ခါစကာလတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ ဦး အေပးအယူမမၽွတေသးျခင္း၊ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး အျပည့္အဝနားလည္မႈမရ ေသးျခင္းႏွင့္ လိင္သဘာ၀ကို တိက်စြာ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ ပါသည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားတြင္ ပတ္ ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ အျခားျပႆနာအဝ၀ကို ရင္ဆိုင္ေန ရျခင္းေၾကာင့္လည္း ပန္းေသပန္းၫႈိး ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ေယာက္်ားစစ္စစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိန္းမလ်ာျဖစ္ေနျခင္း၊ ငယ္စဥ္က သဘာ၀ မကေသာ သုက္လႊတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ပန္းေသပန္းၫႈိးရႏိုင္မည္ဟု ပူပန္ေနျခင္း၊ မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းေနရျခင္း၊ စိတ္ ေသာကေရာက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ညစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းျဖစ္ တတ္ပါသည္။
ပန္းေသပန္းၫႈိးမျဖစ္ရန္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္
ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္းျဖစ္ေပၚေစ ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကုသရ ပါမည္။ ပန္းေသပန္းၫႈိးျခင္း၏ အဓိက တရားခံမွာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ရပါမည္။ လိုအပ္ပါက စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကုသရပါမည္။ လိင္ကိစၥထႂကြ ေစေသာ အစားအစာမ်ားကို စားရမည္။ လိင္တက္ႂကြေဆးမ်ားကို အလြန္အကၽြံ မသုံးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္သန္းထြန္း
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *