ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား FDA မွ ထုတ္ျပန္

 

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.