အိပ္ရာေစာေစာထသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား စိတ္က်ေ၀ဒနာျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါး

နံနက္ေစာေစာအိပ္ရာထတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြက အိပ္ရာထ ေနာက္က်တတ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြထက္ စိတ္က်ေ၀ဒနာျဖစ္ႏိုင္ ေျခပိုၿပီးနည္းပါးတယ္လို႔ ေလ့လာမႈအသစ္အရသိရပါတယ္။ ေကာ္လိုရာဒိုတကၠသိုလ္၊ ဘရစ္ဂမ္နဲ႔ေဘာ့စတြန္အမ်ဳိးသမီး ေဆး႐ံုတို႔ရဲ႕ သိပၸံပညာရွင္ေတြက အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္တန္း အမ်ဳိးသမီး ၃၂၀၀၀ ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕စိတ္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ အိပ္ရာေစာေစာထတဲ့ အ မ်ဳိးသမီးေတြက ေနာက္က်မွထတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြထက္ ပိုၿပီး စိတ္က်ေ၀ဒနာျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုနည္းတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နံနက္ေစာေစာထၿပီး ေနအလင္းေရာင္ကို ပိုၿပီးအ ခ်ိန္ေပးျမင္ေတြ႕ခံစားရသူအမ်ဳိးသမီးေတြက ႏိုးၾကားဖ်တ္လတ္ တဲ့အျပင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာေတြလည္းအျဖစ္နည္းတာေၾကာင့္ ေတာ္႐ံုနဲ႔နာမက်န္းမျဖစ္လြယ္ၾကဘူးလို႔ ေလ့လာ မႈမွာ ဆိုပါတယ္။ ညဘက္ေနာက္က်မွအိပ္ရာ၀င္ၿပီး မနက္ ေနာက္က် မွအိပ္ရာထတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ ျပဳလိုစိတ္လည္း နည္းပါးလာၿပီး မိသားစုေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ လည္း အတူအခ်ိန္ကုန္ဆံုးခ်ိန္နည္းပါးၿပီး တစ္ကိုယ္ေရေနထိုင္ ခ်ိန္ပို မ်ားလာသလို အိပ္စက္မႈပံုစံမွာလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ လာေစၿပီး စိတ္က်ေ၀ဒနာကို အလြယ္တကူခံစားႏိုင္ေျခရွိတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

◘ (DM, 21.6.18)သံသာ

Post Author: Good Health Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *